ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Charlotte De Ridder, handelend onder de naam Yoga To Move, met vestigingsadres te Koutermolenstraat 12a 9111 Belsele en ondernemingsnummer BE0793136732, vrijgesteld van BTW.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: charlotte@yogatomove.be

Website: www.yogatomove.be

Door deze website te gebruiken en een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

 

 1. Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende definities verstaan:

a) Yoga To Move, met ondernemingsnummer 0793136732. Hieronder vallen ook toekomstige bedrijfsactiviteiten, ingeschreven merken, websites en domeinen welke Yoga To Move opricht.

b) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden

c) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.

d) Diensten: verzamelbegrip voor alle producten en diensten die Charlotte De Ridder | Yoga To Move levert aan de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van yoga en meditatie in de ruimste zin van het woord.

e) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.

f) Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die één of meerdere Diensten via Yoga To Move afneemt.

g) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en met betrekking tot de toegang tot de (online) lessen via livestream, locatie en/of het online platform,

h) Online platform: alle online yogareeksen en yogalessen aangeboden door van Yoga To Move, en de video’s die op andere streamingsdiensten te zien zijn (zoals you tube)

i) Online LIVE Lessen via livestream: alle lessen en workshops die aangeboden worden via webinar of videobelsoftware (o.a zoom)

 

 1. Aanbod

 2.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2.2. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van Yoga To Move af te nemen.

 2.3. Yoga To Move is gerechtigd het aanbod eenzijdig te wijzigen op eender welk moment.

 2.4. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Yoga To Move niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.

 2.5. Yoga To Move heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

 1. Overeenkomst

 3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via de website heeft aangemeld door een betaling te doen voor een online yogareeks, een lidmaatschap online studio aankoopt via het inschrijfformulier. Of nadat de Klant gebruik maakt van een door Yoga To Move verstuurde inlogcode en wachtwoord gekoppeld aan een te volgen training/workshop/opleiding of les.

 3.2. Yoga To Move is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

 

 1. Herroepingsrecht

 4.1. Bij elke Overeenkomst waarbij een online aankoop wordt gedaan, beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Yoga To Move mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

 4.2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

 4.3. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant Yoga To Move een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Yoga To Move is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag wordt berekend op grond van de totale prijs van het afgenomen product/de afgenomen dienst.

 4.4. Herroeping van de Overeenkomst, kan door toezending van een e-mail of door het contactformulier op deze website te gebruiken.

 

 1. Prijs en betaling

 5.1. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door Yoga To Move aangeboden betalingsmogelijkheden.

5.2. De genoemde prijzen zijn vrijgesteld van btw tenzij anders vermeld.

 5.3. Indien de betaling niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Yoga To Move gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen en het recht om achterstallige betalingen te innen.

 5.4. Facturen worden door Yoga To Move uitsluitend elektronisch aangeboden. Deze ontvangt de Klant direct na de betaling via het opgegeven e-mailadres.

 

 1. Account en veiligheid

 6.1. De Klant is gehouden bij het aanmelden juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.

 6.2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van wachtwoorden, waaronder begrepen de inloggegevens voor het online platform en de live online lessen.

 6.3. De Klant dient Yoga To Move direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount. Indien de Klant inloggegevens deelt of op eender welke manier toegang verleent tot de betaalde videolessen met derden is Yoga To Move zonder meer bevoegd om het account te blokkeren en de schade (inclusief gederfde inkomsten) op de Klant te verhalen.

 

 1. Gebruik van het platform

7.1. Het is de Klant niet toegestaan de besloten ledenpagina zodanig te gebruiken dat het functioneren hiervan in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

7.2. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het online platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

7.3. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoga To Move de content van het online platform lokaal op te slaan, te kopiëren, anderszins daarvan opnames te maken noch de content op welke manier en voor welk doeleinde dan ook te verspreiden, zie ook artikel 16.

 

 1. Beschikbaarheid van het online platform en live online software

8.1. Yoga To Move streeft ernaar het online platform en live online software ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.

8.2. Indien de Klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door Yoga To Move, dan kan de Klant contact op nemen.

 8.3. Yoga To Move zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Yoga To Move toe te rekenen is en langer duurt dan zeven aaneengesloten werkdagen, zal Yoga To Move de Klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde abonnementsgelden restitueren.

 8.4. Ten behoeve van onderhoud kan Yoga To Move het online platform tijdelijk buiten gebruik stellen. Yoga To Move zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.

 8.5. Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal Yoga To Move de Klant een passende oplossing aanbieden.

 

 1. Derde partijen/webshop

 9.1. Via het Online platform, de website, of online videolessen wordt soms doorgelinkt naar websites van docenten of andere derden die mogelijk eigen producten of diensten aanbieden. Indien de Klant naar een dergelijke webshop/website gaat, komt de Klant in de omgeving van deze derde partij en zijn hun gebruikersvoorwaarden, privacy statement en cookie statement van toepassing. Yoga To Move is hiervoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.

 9.2. Voor het gebruik van het online platform, de online videolessen en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

 

 1. Wijzigingen Van De Overeenkomst/Diensten

 10.1. Yoga To Move is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft. Een (gratis) proefperiode/ actie, al dan niet gekoppeld aan een ander bij Yoga To Move aangekochte dienst of product waarbij toegang wordt verleend tot (een deel van) content kan door Yoga To Move zonder meer worden beëindigd indien geen termijn tot toegang tot de content is overeengekomen. Yoga To Move zal voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.

 10.2. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de Klant oplevert, zal Yoga To Move de Klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de Klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.

 10.3. Yoga To Move is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal worden de wijzigingen op de website aangepast.

 

 1. Opschorting en opzegging van de overeenkomst door Yoga To Move.

Yoga To Move is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder opgaaf van reden.

 

 1. Opzegging van de overeenkomst door klant

 De Overeenkomst stopt automatisch aan het eind van een cursus/workshop. De klant behoudt de toegang tot de online yogareeksen (aangeboden via het kanaal You Tube).

 

 1. Eigen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid klant

13.1. De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het online platform. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De Klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat bewogen of gezeten wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Yoga To Move aanvaardt en opvolgt. 

13.2. Het kijken van onze video’s of deelname aan een aangeboden dienst zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot je gezondheid, zijn onze diensten of producten mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het deelnemen aan de aangeboden dienst geschikt is op dit moment.

 

 1. Aansprakelijkheid van Yoga To Move

 14.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Yoga To Move niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Yoga To Move in het leven roepen.

14.2 Yoga To Move is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

14.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Yoga To Move is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Yoga To Move samengesteld. Yoga To Move is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

14.4 Yoga To Move is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Dienst of de op het online platform of website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.

14.5 Yoga To Move kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren video’s, blogs, deelname aan offline cursussen, lessen workshops, retreats of andere diensten van Yoga To Move. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

14.6 De aansprakelijkheid van Yoga To Move overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Yoga To Move verzekerd is.

 

 1. Overmacht

 15.1. Yoga To Move is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

 

15.2. Yoga To Move is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van Charlotte De Ridder worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van overige lessen en reeds betaalde lidmaatschappen kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

 De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het online platform, inclusief alle inhoud op de website, social media sites of streamingsplatformen, berusten bij Yoga To Move, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie van de website of het online platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoga To Move. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten, video’s en inhoud waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media.

 

 1. Privacy

 Yoga To Move verzamelt persoonsgegevens van de Klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de Diensten, het online platform en de website, is de Privacyverklaring van Yoga To Move van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring.